Cơ sở sản xuất

HTX Xoài Đồng Tháp

Xã XYZ

An to nf trên hết

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất sonla.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 5 H
Quản lý NGuyễn Hoài Nam
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Thôn x Huyện Cao Lãnh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua